adj. s.

fifty.

adj.

Յիսուն. յիսնակ մի թուոյ.

Երեք տօնքս այս՝ երեք յիսնեակ աւուրբք պատուին. պա՛րտ է յերիս յիսնեակս մաքրիլ. (Կանոն.։)

Եւ զգիր պահոց յիսնեակ խորհրդոյ (այսինքն յիսնակաց). (Գանձ.։)

Բաղկացեալ է ի յիսնեկէ. եւ այլն. (Փիլ. լին. ՟Գ. 39։)

Յիսնեակ աւուրքս եցոյց մեզ զարքայութիւն. (Տօնակ.։)