s.

Holy Virgin, Mother of our Lord.

adj.

Աստուածածին Սուրբ Կոյս. ծնօղ Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ. ծնօղ փրկութեան.

Ուրա՛խ լեր Յիսուսածին Մարիամ. (Տէր Իսրայէլ. ապր. ՟Զ.։)