vn.

to conceive;
to be pregnant, to be with child or young, to be in the family way.

ն.

եւ հ. συλλαμβάνω, κύω, κυέω concipio ἑν γαστρὶ ἕχω կամ λαμβάνω in utero habeo sive accipio. որ եւ ՅՂԵՆԱԼ. Յղի լինել կնոջ. սաղմն առնուլ. ըմբռնել զսերմն յարգանդի՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ծոցւորիլ.

Յղացաւ, եւ ծնաւ զկային։ Եմուտ առ նա, եւ յղացաւ ի նմանէ։ Յղացաւ եւ ծնաւ արու։ Յղասցիս եւ ծնցիս որդի։ Գտաւ յղացեալ ի հոգւոյն սրբոյ։ Մինչչեւ յղացեալ էր զնա յորովայնի։ Տարայց զնա ի տուն մօր իմոյ, եւ ի սենեակ յղացելոյն զիս։ Յղացաւ զցաւս, եւ ծնաւ զանօրէնութիւն։ Յղանան զցաւս, եւ ծնանին զանօրէնութիւն։ Յղացաք եւ որոճեցաք ի սիրտս մեր զբանս անիրաւութեան.եւ այլն։

Յղացար անարատաբար, եւ զԱստուած վայելչապէս ծնար։ Յղացելոյն ի քէն՝ որդիք Սիոնի երգեն զփառս ի բարձունս. (Շար.։)

Լեզու ըստ բազում օրինակի հայելի է խորհրդոց. քանզի զոր նայն յղանայ. սա բղխեալ ծնանի. (Իսիւք.։)

Որք յղացեալ ամբարտաւանութեամբ՝ ծնան զամբարիշտ խորհուրդ աշտարակաշինուեանն. (Խոր. ՟Ա. 9։)

Յղացաւ զգեղ նորա ի ծածուկ տեսլեամբ, որպէս եւ որոջքն զգեղ գաւազանացն. (Եփր. ծն. իմա՛, որպէս տպաւորել ի սրտի։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յղանամ
դու յղանաս
նա յղանայ
մեք յղանամք
դուք յղանայք
նոքա յղանան
Imparfait
ես յղանայի
դու յղանայիր
նա յղանայր
մեք յղանայաք
դուք յղանայիք
նոքա յղանային
Aoriste
ես յղացայ
դու յղացար
նա յղացաւ
մեք յղացաք
դուք յղացայք
նոքա յղացան
Subjonctif
Présent
ես յղանայցեմ
դու յղանայցես
նա յղանայցէ
մեք յղանայցեմք
դուք յղանայցէք
նոքա յղանայցեն
Aoriste
ես յղացայց
դու յղասցիս
նա յղասցի
մեք յղասցուք
դուք յղասջիք
նոքա յղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յղանար
դուք մի՛ յղանայք
Impératif
դու յղացի՛ր
դուք յղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յղասջի՛ր
դուք յղասջի՛ք