va.

to get with young, to impregnate, to fecundate.

ն.

Տալ յղանալ՝ մանաւանդ կնոջ օտարի. ծոցւորցընել.

Ո՞վ յղացոյց զքեզ։ Բռնադատեաց զաղջիկն մեր, եւ յղացոյց զնա. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Կոկորդելոսն զէգն յորժամ զգասցէ խառնեալ եւ յղացուցեալ, մագլօքն պատառեալ զընդերսն լակէ. (Փիլ. լիւս.։)

Նախանձ յղացուցանէ զապականութիւնս, եւ ծնուցանէ զպտուղս դառնութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Ձայն Տեառն շարժէ զանապատն. Սիմաքոս (թարգմանեաց), յղացուցանէ. (որպէս եւ Ակիւղաս, երկնեցուցանէ) (Վրդն. սղ.։)

Յղացո՛ զմիտս իմ եւ զհոգիս սիրով քո եւ երկիւղիւ. (Մարաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յղացուցանեմ
դու յղացուցանես
նա յղացուցանէ
մեք յղացուցանեմք
դուք յղացուցանէք
նոքա յղացուցանեն
Imparfait
ես յղացուցանեի
դու յղացուցանեիր
նա յղացուցանէր
մեք յղացուցանեաք
դուք յղացուցանեիք
նոքա յղացուցանեին
Aoriste
ես յղացուցի
դու յղացուցեր
նա յղացոյց
մեք յղացուցաք
դուք յղացուցէք
նոքա յղացուցին
Subjonctif
Présent
ես յղացուցանիցեմ
դու յղացուցանիցես
նա յղացուցանիցէ
մեք յղացուցանիցեմք
դուք յղացուցանիցէք
նոքա յղացուցանիցեն
Aoriste
ես յղացուցից
դու յղացուսցես
նա յղացուսցէ
մեք յղացուսցուք
դուք յղացուսցջիք
նոքա յղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յղացուցաներ
դուք մի՛ յղացուցանէք
Impératif
դու յղացո՛
դուք յղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յղացուցանիջիր
դուք յղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յղացուսջի՛ր
դուք յղացուսջի՛ք