vn.

cf. Յղանամ.

Նոյն ընդ Յղանալ. Յղի լինել.

Յղեցաւ (կամ յղացաւ) եւ ծնաւ Սառա Աբրաամու որդի ծերութեան. (Ծն. ՟Ի՟Ա. 2։)

Օրիորդ յղեսցի, եւ ծնցի որդի. (Եւս. պտմ. ՟Ե. 8։)

Ասի կին, զի յղենայ եւ ծնանի։ Ոչ յղենալ, եւ ոչ ծնանել հնար է. (Փիլ. լին. ՟Ա. 18։ ՟Բ. 49։)

Յղեցան (կամ յղացան) առաքեալքն ի հոգւոյն Սրբոյ, ծնան լեզուս խօսս ամենեցուն անմահութեամբ։ Յղեցան լեզուք առաքելոցն զանչափութիւն հաւատոյն իւրեանց։ Զղջմունս զխոստովանութիւն ապաշխարութեանցն յղեցեալք. (Ագաթ.։)

Յղենալ զարդարութիւն. (Ճ. ՟Գ.։)

Յղենան զցաւս, եւ ծնանին զանօրէնութիւն. (Ոսկ. ես.։)

Յղենայ զմեզ մկրտութիւնն, եւ սուրբս յանօրէնութենէ ծնանի զմեզ. (Եփր. համաբ.։)

Մինչդեռ նա զայս խորհէր, Որմիզդ եւ Արհմն յղեցան յարգանդի. (Եզնիկ.։)

Պատրաստեցար յղենալ (այսինքն երկնել ի սրտի), զի տեսցես զպատկեր մեռելոյ. (Եփր. թագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յղենամ
դու յղենաս
նա յղենայ
մեք յղենամք
դուք յղենայք
նոքա յղենան
Imparfait
ես յղենայի
դու յղենայիր
նա յղենայր
մեք յղենայաք
դուք յղենայիք
նոքա յղենային
Aoriste
ես յղեցայ
դու յղեցար
նա յղեցաւ
մեք յղեցաք
դուք յղեցայք
նոքա յղեցան
Subjonctif
Présent
ես յղենայցեմ
դու յղենայցես
նա յղենայցէ
մեք յղենայցեմք
դուք յղենայցէք
նոքա յղենայցեն
Aoriste
ես յղեցայց
դու յղեսցիս
նա յղեսցի
մեք յղեսցուք
դուք յղեսջիք
նոքա յղեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յղենար
դուք մի՛ յղենայք
Impératif
դու յղեցի՛ր
դուք յղեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յղեսջի՛ր
դուք յղեսջի՛ք