adj.

big, pregnant, in the family way;
— լինել, to be with a child or young.

adj.

(որպէս թէ՝ ի լի. լի եղեալ). ἑν γαστρί ἕχουσα, συλλάβουσα, ἕγκυος, κυοφορούσα in utero habens, praegnans, gravida. Սաղմն առեալ. կին յղացեալ. ծոցւոր, երկու հոգւով.

Յղի եմ ես։ Եւ էր յղի։ Եւ նա յղի է ի ծերութեան իւրում։ Երկն յղւոյ։ Յարգանդի յղւոյ։ Մխիթար լիցի յղեաց։ Յղեաց եւ ստնտուաց։ Յղին եւ ծնեալն.եւ այլն։

Զո՛ր կիրս եւ կրէ որովայնն յղեաց. (Իսիւք.։)

Յղիքն յերկուս ոգիս են. (Զքր. կթ.։)

Ի (Հին բռ.) նիւթական հելլենաբանութեամբ գրի,

Յղի, ներառ, փաղառ։