adj.

Սաստիկ կռեալ՝ հոծեալ. յաճախեալ. անընդհատ.

Նուազեալ յախտէ իմեմնէ սակս յոքնակուռ ընթերցմանն։ Ընթերցի՛ր ուշեղապէս յոքնակուռ վերծանութեամբ. (Մագ. ՟Ի՟Ա. ՟Ծ՟Է։)