vn.

to increase, to augment, to grow, to multiply.

չ.

πλεονάζω, πληθύνω copiosior sum, multiplicor, excresco, abundo, redundo. Բազմանալ. առաւելուլ. յորդել. եւ յոլովել. յաճախել.

Յորժամ արիւն ոչ ի կերակրոց եւ յըմպելեաց յոլովասցի ըստ բնութեան. (Պղատ. տիմ.։)

Սեռքն յոլովանան ընդ ինքեամբքն պարունակութեամբ. իսկ տեսակքն քան զսեռն յոլովանան իւրեանց տարբերութեամբն. (Պորփ.։)

Բարութիւն յոլովասցի. (Նեղոս.։)

Սովն եւ մարդախանձութիւնն յոլովացաւ. (Սամ. երէց.։)

Յոլովացեալ եւ վնասակար յարձակմունք. (Փիլ. լին.։)

Արիստոտելէս մանաւանդ յաղագս բնաբանական մասինն իմաստութեան յոլովացեալ. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յոլովանամ
դու յոլովանաս
նա յոլովանայ
մեք յոլովանամք
դուք յոլովանայք
նոքա յոլովանան
Imparfait
ես յոլովանայի
դու յոլովանայիր
նա յոլովանայր
մեք յոլովանայաք
դուք յոլովանայիք
նոքա յոլովանային
Aoriste
ես յոլովացայ
դու յոլովացար
նա յոլովացաւ
մեք յոլովացաք
դուք յոլովացայք
նոքա յոլովացան
Subjonctif
Présent
ես յոլովանայցեմ
դու յոլովանայցես
նա յոլովանայցէ
մեք յոլովանայցեմք
դուք յոլովանայցէք
նոքա յոլովանայցեն
Aoriste
ես յոլովացայց
դու յոլովասցիս
նա յոլովասցի
մեք յոլովասցուք
դուք յոլովասջիք
նոքա յոլովասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յոլովանար
դուք մի՛ յոլովանայք
Impératif
դու յոլովացի՛ր
դուք յոլովացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յոլովասջի՛ր
դուք յոլովասջի՛ք