va.

to render negligent;
to make proud.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յողացուցանեմ
դու յողացուցանես
նա յողացուցանէ
մեք յողացուցանեմք
դուք յողացուցանէք
նոքա յողացուցանեն
Imparfait
ես յողացուցանեի
դու յողացուցանեիր
նա յողացուցանէր
մեք յողացուցանեաք
դուք յողացուցանեիք
նոքա յողացուցանեին
Aoriste
ես յողացուցի
դու յողացուցեր
նա յողացոյց
մեք յողացուցաք
դուք յողացուցէք
նոքա յողացուցին
Subjonctif
Présent
ես յողացուցանիցեմ
դու յողացուցանիցես
նա յողացուցանիցէ
մեք յողացուցանիցեմք
դուք յողացուցանիցէք
նոքա յողացուցանիցեն
Aoriste
ես յողացուցից
դու յողացուսցես
նա յողացուսցէ
մեք յողացուսցուք
դուք յողացուսցջիք
նոքա յողացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յողացուցաներ
դուք մի՛ յողացուցանէք
Impératif
դու յողացո՛
դուք յողացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յողացուցանիջիր
դուք յողացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յողացուսջի՛ր
դուք յողացուսջի՛ք