va.

to shake, to cause to totter, to waver, to be irresolute, to vacillate;
to stir, to agitate, to trouble.

cf. ՅՈՂԴՈՂԴԵՄ.

Յողդողդեցուսցէ եւ կասեցուսցէ զսպասիչս գալստեան ի ճշմարիտ գալստենէ անտի, որում սպասէին. (Եփր. ՟բ. թես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յողդողդեցուցանեմ
դու յողդողդեցուցանես
նա յողդողդեցուցանէ
մեք յողդողդեցուցանեմք
դուք յողդողդեցուցանէք
նոքա յողդողդեցուցանեն
Imparfait
ես յողդողդեցուցանեի
դու յողդողդեցուցանեիր
նա յողդողդեցուցանէր
մեք յողդողդեցուցանեաք
դուք յողդողդեցուցանեիք
նոքա յողդողդեցուցանեին
Aoriste
ես յողդողդեցուցի
դու յողդողդեցուցեր
նա յողդողդեցոյց
մեք յողդողդեցուցաք
դուք յողդողդեցուցէք
նոքա յողդողդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յողդողդեցուցանիցեմ
դու յողդողդեցուցանիցես
նա յողդողդեցուցանիցէ
մեք յողդողդեցուցանիցեմք
դուք յողդողդեցուցանիցէք
նոքա յողդողդեցուցանիցեն
Aoriste
ես յողդողդեցուցից
դու յողդողդեցուսցես
նա յողդողդեցուսցէ
մեք յողդողդեցուսցուք
դուք յողդողդեցուսցջիք
նոքա յողդողդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յողդողդեցուցաներ
դուք մի՛ յողդողդեցուցանէք
Impératif
դու յողդողդեցո՛
դուք յողդողդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յողդողդեցուցանիջիր
դուք յողդողդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յողդողդեցուսջի՛ր
դուք յողդողդեցուսջի՛ք