va.

to search, to investigate.

ն.

Ի յոյզ արկանել. խուզարկել. հետազօտել.

Զշրթունքն իւր տարեալ մերձեցոյց յականջն Յուդայի՝ յուզարկելով զնա. (Բրսղ. մրկ.։)