vn.

to be idle, to grow lazy, indolent;
to neglect, not to care for.

չ.

ἁμελέω supersedeo, curae non habeo, negligo ὐπερείδω, ὐπεροράω despicio, contemno χαυνοῦμαι laxor, mollior, resolvor, langueo. որ եւ ՅՈՒՂԱՆԱԼ. Յոյլ եւ թոյլ եւ յոյր լինել. յողն կալ. յուլն յենուլ. յողալ. ծուլանալ՝ թուլանալ. դանդաղիլ. անհոգ լինել. անփոյթ՝ անտես առնել. թուլնալ, ծուլնալ.

Մի թէ յուլանալով յուլացա՞յ ինչ երբէք։ Եւ նոքա յուլացեալ գնացին, եւ այլն։ Գործ ինչ ոչ գործեն, այլ յուլացեալ՝ հետաքրքիր շրջին. (Թուոց. ՟Ի՟Բ. 30։ Մտթ. ՟Ի՟Բ. 5։ ՟Բ. Թես. ՟Գ. 11։)

Յուլացեալ եւ կապեալ աշխարհի ցանկութեամբ՝ վերջացան գնալ զհետ կոչողին. (Իգն.։)

Զճաշակ համեղ գիտութեանս ջամբել անձին յուլացաւ։ Ընդէ՞ր ճշմարիտ ճանապարհաւն առ նա հանգչել յուլանաս. (Լմբ. համբ.։)

զօրութեամբ եւ յաղթանդամութեամբ յուղացեալք. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Առաւելութեան փութոյ քան զհրէիցն յուղացելոց. (Արշ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յուլանամ
դու յուլանաս
նա յուլանայ
մեք յուլանամք
դուք յուլանայք
նոքա յուլանան
Imparfait
ես յուլանայի
դու յուլանայիր
նա յուլանայր
մեք յուլանայաք
դուք յուլանայիք
նոքա յուլանային
Aoriste
ես յուլացայ
դու յուլացար
նա յուլացաւ
մեք յուլացաք
դուք յուլացայք
նոքա յուլացան
Subjonctif
Présent
ես յուլանայցեմ
դու յուլանայցես
նա յուլանայցէ
մեք յուլանայցեմք
դուք յուլանայցէք
նոքա յուլանայցեն
Aoriste
ես յուլացայց
դու յուլասցիս
նա յուլասցի
մեք յուլասցուք
դուք յուլասջիք
նոքա յուլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յուլանար
դուք մի՛ յուլանայք
Impératif
դու յուլացի՛ր
դուք յուլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յուլասջի՛ր
դուք յուլասջի՛ք