va.

to cause to become idle, slothful, indifferent, to enervate, to demoralize.

ն.

ՅՈՒԼԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Տալ յուլանալ. եւ Արհամարհոտ կացուցանել. առնել յուլն կամ յողն կալ եւ բարձրավզիլ.

Յուլացուցանել, հպարտացուցանել, եւ բարձրացուցանել. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յուլացուցանեմ
դու յուլացուցանես
նա յուլացուցանէ
մեք յուլացուցանեմք
դուք յուլացուցանէք
նոքա յուլացուցանեն
Imparfait
ես յուլացուցանեի
դու յուլացուցանեիր
նա յուլացուցանէր
մեք յուլացուցանեաք
դուք յուլացուցանեիք
նոքա յուլացուցանեին
Aoriste
ես յուլացուցի
դու յուլացուցեր
նա յուլացոյց
մեք յուլացուցաք
դուք յուլացուցէք
նոքա յուլացուցին
Subjonctif
Présent
ես յուլացուցանիցեմ
դու յուլացուցանիցես
նա յուլացուցանիցէ
մեք յուլացուցանիցեմք
դուք յուլացուցանիցէք
նոքա յուլացուցանիցեն
Aoriste
ես յուլացուցից
դու յուլացուսցես
նա յուլացուսցէ
մեք յուլացուսցուք
դուք յուլացուսցջիք
նոքա յուլացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յուլացուցաներ
դուք մի՛ յուլացուցանէք
Impératif
դու յուլացո՛
դուք յուլացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յուլացուցանիջիր
դուք յուլացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յուլացուսջի՛ր
դուք յուլացուսջի՛ք