vn.

to clear up;
to be clarified.

չ.

Յստակիլ. մաքրիլ. զտիլ. սուրբ գտանիլ.

Լռութիւն խառնեալ ի միտս յստակացեալս՝ առաւել է քան զձայն բարբառոյ, եթէ ոք աղաղակիցէ. (Մծբ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յստականամ
դու յստականաս
նա յստականայ
մեք յստականամք
դուք յստականայք
նոքա յստականան
Imparfait
ես յստականայի
դու յստականայիր
նա յստականայր
մեք յստականայաք
դուք յստականայիք
նոքա յստականային
Aoriste
ես յստակացայ
դու յստակացար
նա յստակացաւ
մեք յստակացաք
դուք յստակացայք
նոքա յստակացան
Subjonctif
Présent
ես յստականայցեմ
դու յստականայցես
նա յստականայցէ
մեք յստականայցեմք
դուք յստականայցէք
նոքա յստականայցեն
Aoriste
ես յստակացայց
դու յստակասցիս
նա յստակասցի
մեք յստակասցուք
դուք յստակասջիք
նոքա յստակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յստականար
դուք մի՛ յստականայք
Impératif
դու յստակացի՛ր
դուք յստակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յստակասջի՛ր
դուք յստակասջի՛ք