vn.

cf. Յօժարիմ.

չ.

cf. ՅՕԺԱՐԻՄ, եցայ. προθυμέω.

Սակս որո՞յ իրի ի հարսանիս ոչ յօժարանաս։ Թերեւս յօժարասցին. (Ճ. ՟Ա.։ Նանայ.։ Վրք. հց. ձ։)

Փութացաւ յօժարացաւ յառնուլ. (Եփր. ծն.։)

Իբրեւ ի ժամանակի ամարանոյ ի տապոյ տօթոյ աշխատեալ ոք յօժարանայ անկանել ի մէջ հով ջրոյ։ Սիրեալ յօժարանայ։ Յօժարացաւ տեսանել։ Յօժարացելոցն ի դմա. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Յօժարանալ մեզ պարտ է քեզ եւ այլն. (Պղատ. տիմ. եւ Պղատ. օրին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յօժարանամ
դու յօժարանաս
նա յօժարանայ
մեք յօժարանամք
դուք յօժարանայք
նոքա յօժարանան
Imparfait
ես յօժարանայի
դու յօժարանայիր
նա յօժարանայր
մեք յօժարանայաք
դուք յօժարանայիք
նոքա յօժարանային
Aoriste
ես յօժարացայ
դու յօժարացար
նա յօժարացաւ
մեք յօժարացաք
դուք յօժարացայք
նոքա յօժարացան
Subjonctif
Présent
ես յօժարանայցեմ
դու յօժարանայցես
նա յօժարանայցէ
մեք յօժարանայցեմք
դուք յօժարանայցէք
նոքա յօժարանայցեն
Aoriste
ես յօժարացայց
դու յօժարասցիս
նա յօժարասցի
մեք յօժարասցուք
դուք յօժարասջիք
նոքա յօժարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յօժարանար
դուք մի՛ յօժարանայք
Impératif
դու յօժարացի՛ր
դուք յօժարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յօժարասջի՛ր
դուք յօժարասջի՛ք