adj.

eager, ready to, disposed to;

adv.

eagerly;
—ք հակառակութեամբ, contentious, litigious, quarrelsome.

adj. adv.

Յօժար եւ փոյթ. յօժարական փութով.

Ոխապահք, յօժարափոյթք հակառակութեամբ, նենգալիցք։ Ամենայն նահատակք յօժարափոյթ անցանեն ընդ ձեր փորձ հանդիսից։ Յօժարափոյթ ընթանայ ի շինութիւն միաբանութեան. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)