s.

a joint of meat;
dismembered part, segment.

s.

διχοτόμημα, μέρος segmentum, pars, portio. Յօշեալ անդամ. անդամաթիւ.

Զխոյն յօշեսցես, եւ դիցես ի վերայ յօշուածոյն։ Զամենայն յօշուած գեղեցիկ։ Զորթն զոր կտրեցին, եւ անցին ընդ մէջ յօշուածոց նորա. (Ել. ՟Ի՟Թ. 17։ Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 4։ Երեմ. ՟Լ՟Դ. 18։)