s.

natron, nitre;
— աղ, saltpeter.

s.

ՆԱԴՐՈՒՆ կամ ՆԴՐՈՒՆ. νίτρον nitrum. Բառ ռմկ. որ ըստ գրոց՝ Բորակ.

Նադրունն զերդ աղ է, եւ ինքն ի մըսրայ գայ։ Զբակլայն ի ջուր որ թրջել կամենաս, սակաւ մի նադրուն ձգէ ջրի մէջն։ Ոմանք ի խմորի տեղն նդրուն դնեն ի հայսն։ Նդրուն աղ (որ եւ իտ. սալնի՛դրօ). (Վստկ. ստէպ։ Բժշկարան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նադրունային

Voir tout