s.

show, train;
magnificence, glory;
mincing airs or manners, smirking, simpering.

s.

σεμνότης majestas, gloria, jactantia. Նազելն. պանծանք. շուք. եւս եւ Ծեքծաքումն. եւ Քաղցրաբանութիւն. սեթեւեթք. պարծանք.

Որ շքեղաճոխ նազանօք զօրացար ի վերայ պատկերացն դրօշելոց. (Անան. եկեղ։)

Այն աղջկանց նազանք են. (Ոսկ. փիլիպ.։)

Նորագոյնս առնէ զձայն իւր գորովալիր նազանօք. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նազանք
accusatif նազանս
génitif նազանաց
locatif նազանս
datif նազանաց
ablatif նազանաց
instrumental նազանաւք