va.

to preside over.

ն.

Նախապատիւ առնել. նախադասել. յառաջին տեղւոջ դնել.

Ներտաղական ասի, յորժամ շեշտն նախագահէ զնուազն քան զերեկն. քանզի արեկ է շինօղ քան զշինուածն. (Երզն. քեր.։)