va.

to antedate.

ն.

προαριθμέω praenumero, priore loco numero. Նախ ի թիւ արկանել. նախադասել.

Ոչ նախաթուելովն յերրորդութեան ոք մեծ ինչ քան զմիւսն, եւ կամ զկնի անուանիլն նուաստագոյն առ նման. (Նար. ՟Լ՟Դ։)

Նոյնք եւ նախաթուին, եւ զկնի թուեալք լինին ի գրոց. (Առ որս. ՟Զ։)

Անուանք զօրաւորացն դաւթի նախաթուելովքն ՟Լ՟Է. (Նախ. ՟բ. թագ.։)