չ.

ՆԱԽԱՀԱՒԵԼ. Սկսանել. սկիզբն առնել. նախահաւակ լինել.

Այս նախնական սովորութիւն ի վաղնջուց հատէ նախահաւեալ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Յորդորօղ զոք եւ առաջնորդ նախահաւելոյ ծերունիս յանսխալ առաջնորդութիւն հաւատոյն ոչ եւս ի մարդկանէ երեւի ունել. (Պիտ.։)