adj.

πρωτοφανής, πρόδηλον primum apparens, prospicuum. Նախածանուցեալ, եւ քաջայայտ.

Յայտնագոյն, որպէս նախատուր, եւ նախայայտ. (Դիոն. երկն.։)

Ըստ նախայայտ արարելոյդ. (Կլիմաք.։)

Նախայայտ է, զի ոչ մի երկպառակութիւն էր յամենեսին։ Նախայայտ է, թէ եւ այլն. (Բրս. հց.։ Կիւրղ. գանձ.։ Կիռ. ման. առ գր. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նախայայտեմ, եցի

Նախայայտնի

Voir tout