adj.

foreknown.

adj.

որ եւ ՆԱԽԱՅԱՅՏ. πρωτοφανός . Կանխաւ յայտնեալ կամ ծանուցեալ. եւ Քաջայայտ.

Ձեւոցն կատարմունք նախայայտնիք են, եւ մակացողացն ճանաչին. (Նիւս. բն.։)

Յետինքն զերիցագունիցն գերակայ բոլորմունս ոչ ունին, բայց մասնաւորս ի նախայայտնից լուսափայլութեանց ի ձեռն առաջնոցն համեմատաբար ի նոսա անցեալ. (Դիոն. երկն.։)