vn.

to prelude;
to make a preamble.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ προοιμιάζομαι . Նախերգան առնել. կանխաւ ասել.

Յաղագս կենդանի ծնողաց եւ վախճանելոց յայնժամ բաւականապէս իսկ նախերգեցաք. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)