s.

letter-carrier, postman, messenger, courier, post.

adj.

Բերօղ եւ տարօղ նամակաց. թղթաբեր. թղթատար սուրհանդակ.

Հրեշտակ զոմն նամակակիր ի սեպհականն իւր հայրենական գաւառն առաքեաց. (Նար. խչ.։)