ն.

ՆԵՐԱԴՐԵԼ. ἑπιτίθημι impono, insero, indo. Ի ներքս կամ ի միջի դնել. հաստատել. սերտել. դրոշմել. պատուաստել. տնկել.

Դուզնաքեայ բանիւ ներադրելով ծանուցանեմ քում վսամագոյն հանճարեղ իմաստութեանցդ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զարուեստին ծառոյ պտուղս առոգանապէս ներադրէ յարուեստասէրն. (Յհ. կթ.։)

Զերկոսեան առ մին շարամանելով տապալումն ներադրեսցէ զբառս. (Խոսրովիկ.։)

Տնօրէնութեամբ որդւոյն կատարեալ, նախախնամօղ հոգւոյն ներադրեալ։ Ոչ պատրեցին սադրանք սուզելի, որ ներադրի յայսմ առօրէի. (Գանձ.։)