cf. ՆԵՐՔՆԱԿԱՆ.

Ներքնային խորոց. (Նար. ՟Հ՟Է. ՟Հ՟Թ։)

Ընդ ներքնայինս՝ այն, որ ի վեր է քան զերկինս. (Եպիփ. թաղմ.։)

Եւ Ներքին, որ ինչ կայ ի ներքս կամ ի մէջն.

Աման ինչ կնքեալ՝ նշանակիչ իմն է ներքնայնոցն մեծագնութեան. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)