adj.

Որ ի ներքուստ կամ ի ներքոյ յանդիման կայ. եւ Ներկայ. առաջիկայ.

Եւ է ենթադատութիւն՝ ներքսակայ խորհուրդ. (Մագ. քեր.։)

Այլ ենթադատութիւն իմանալի է նմանութիւն ներքսակայ դիմացն. (Երզն. քեր.։)

Ներքսակայ ամանակի միաւորական. աղօթեմ, թես, թէ։ Ներքսակայ ամանակի, աղօթիմ, թիս, թի. (Հին քեր.։)