adj.

holding or professing the doctrine of the council of Nice.

adj.

Դաւանօղ զհաւատս նիկիոյ սուրբ ժողովոյն. նիկիական.

Կայր բարեպաշտութեամբ ի կրօնս նիկիադաւան քրիստոնէութեան. (Հ. յնվր. ՟Լ՟Ա.։)