vn.

to grow lean or spare, to become thin, to fall away.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես նիհարանամ
դու նիհարանաս
նա նիհարանայ
մեք նիհարանամք
դուք նիհարանայք
նոքա նիհարանան
Imparfait
ես նիհարանայի
դու նիհարանայիր
նա նիհարանայր
մեք նիհարանայաք
դուք նիհարանայիք
նոքա նիհարանային
Aoriste
ես նիհարացայ
դու նիհարացար
նա նիհարացաւ
մեք նիհարացաք
դուք նիհարացայք
նոքա նիհարացան
Subjonctif
Présent
ես նիհարանայցեմ
դու նիհարանայցես
նա նիհարանայցէ
մեք նիհարանայցեմք
դուք նիհարանայցէք
նոքա նիհարանայցեն
Aoriste
ես նիհարացայց
դու նիհարասցիս
նա նիհարասցի
մեք նիհարասցուք
դուք նիհարասջիք
նոքա նիհարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ նիհարանար
դուք մի՛ նիհարանայք
Impératif
դու նիհարացի՛ր
դուք նիհարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու նիհարասջի՛ր
դուք նիհարասջի՛ք