s.

Նիհարանալն, նիհարիլն, եւ տկարանալն.

Վերստին պատերազմեալ՝ զնիհարումն փոխէր. յն. զպարտութիւն. (Սոկր. ՟Ա. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նիհարումն նիհարմունք
accusatif նիհարումն նիհարմունս
génitif նիհարման նիհարմանց
locatif նիհարման նիհարմունս
datif նիհարման նիհարմանց
ablatif նիհարմանէ նիհարմանց
instrumental նիհարմամբ նիհարմամբք