adj.

thin, lean, meagre, gaunt, spare, skinny, scraggy.

Վտիտ. հիւծեալ. մաշեալ եւ նուազեալ յանսուաղութենէ.

Տեսանիցէ զերեսս ձեր նիհար, եւ սպանանէ զիս։ Հ. (մարտ. ՟Է.։)

Հեզ, նիհար. (Շիր.։)

Համք հիւթոցն, քաղցր, դառն, կծու, աղի, գէր, նիհար. (Նիւս. բն. (յն))

Թէ այծն գէր լինի ... թէ այծն նիհար լինի։ Թէ եզինքն գէր լինին, եւ թէ նիհար. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նիհարանամ, ացայ

Նիհարացուցանեմ, ուցի

Նիհարութիւն, ութեան

Voir tout