adj. s.

ՆՄԱՆԱՄԱՍՆԱՅՔ կամ ՆՄԱՆԱՄԱՍՆԵԱՅՔ. Նմանամասունք.

Սկզմունս ամենայնն բացակատարէ զչորս տարերս. եւ ի նոցանէ ի բաց կատարէ զնմանամասնայսն. եւ ի նմանամասնեայցն զգործիականսն, եւ ի գործիականացն զմարդկային մարմինս. (Սահմ. ՟Ժ՟Ա։)

Բոլոր կամ ի նմանամասնայս բաժանի, կամ յաննմանամասնայս։ Ի նմանամասնայս, որպէս փայտ ի բազում փայտս. իսկ յաննմանամասնայս, որպէս սոկրատէս ի ձեռս եւ յոտս եւ ի գլուխս։ Իսկ էակ ի սեռականագոյն սեռսն ո՛չ որպէս ի նմանամասնայս բաժանի. քանզի նմանամասնայքն եւ՛ անուան հաղորդին եւ՛ իրի՝ այնմ, որ բաժանեցաւ ի նմանամասնեայս. իսկ սեռականագոյն սեռքն՝ անուան հաղորդին էակին, այլ եւ ո՛չ իրի. (Անյաղթ պորփ.։)