s.

Հարեալ կամ ապաւորեալ նշան. եդեալ նշանակն. հետք.

Որպէս որք զառուսն տանին, նախ նշանահարս տեղեացն առնիցեն. զի գիտիցեն այլքն՝ թէ ուստի՛ ու՛ր զերթն առնիցէ ջուրն. (Արշ.։)