s.

Նոր փոփոխումն տարւոյ. նոր տարի. տօն տարեկանաց.

Կացէ՛ք մինչեւ ի տարին նորափոխութեանն. (Վանակ. տարեմտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif նորափոխութիւն նորափոխութիւնք
accusatif նորափոխութիւն նորափոխութիւնս
génitif նորափոխութեան նորափոխութեանց
locatif նորափոխութեան նորափոխութիւնս
datif նորափոխութեան նորափոխութեանց
ablatif նորափոխութենէ նորափոխութեանց
instrumental նորափոխութեամբ նորափոխութեամբք