adj.

(որ գրեալ էր Նուազատահոս) Ուր նուազ իցէ հոսումն կամ խաղացումն ջրոց.

Եկն Քրիստոս ի Յովհաննէ մկրտել. լայնագոյն գետն աստուծոյ առ նուազահոս առուն. (Անթիպատր։)