vn.

to be refined, to become more cunning or subtle.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես նրբանամ
դու նրբանաս
նա նրբանայ
մեք նրբանամք
դուք նրբանայք
նոքա նրբանան
Imparfait
ես նրբանայի
դու նրբանայիր
նա նրբանայր
մեք նրբանայաք
դուք նրբանայիք
նոքա նրբանային
Aoriste
ես նրբացայ
դու նրբացար
նա նրբացաւ
մեք նրբացաք
դուք նրբացայք
նոքա նրբացան
Subjonctif
Présent
ես նրբանայցեմ
դու նրբանայցես
նա նրբանայցէ
մեք նրբանայցեմք
դուք նրբանայցէք
նոքա նրբանայցեն
Aoriste
ես նրբացայց
դու նրբասցիս
նա նրբասցի
մեք նրբասցուք
դուք նրբասջիք
նոքա նրբասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ նրբանար
դուք մի՛ նրբանայք
Impératif
դու նրբացի՛ր
դուք նրբացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու նրբասջի՛ր
դուք նրբասջի՛ք