va.

to put on the shoulders, to load;

vn.

to load oneself with, to take upon one's back.

ն.

ռմկ. շալկել. Բառնալ շալակաւ. ըստանձնել.

Եդ զնա ի վերայ վիմի, եւ մտեալ ի ներքոյ՝ շալակեաց զնա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Շալակել ասէ զինքն յիրանսն. (Վրդն. ծն.։)

Իբրեւ թէ խոտ եւ եղէգն եւ սէզ եւ խռիւ շալակեալ, եւ զգեցեալ զչար գործս իւրեանց. (Տօնակ.։)