va.

to entwine, to connect, to combine;
to compaginate.

ն.

Շարակցել, յարակցել. պատատել. կր. յարիլ. զուգիլ. կապակցիլ.

Զթաքուցեալ հաղբսն եւ զվատթարութիւն խռովութեան յինքեանս շաղաշարել. (Յհ. կթ.։)

Է, ի, ո ... ի բազում տեղիս ընդ այլսն շաղաշարելով ի հեդսն։ Ընդ այլ զիս շաղաշարին առ ի կապել հեդ եւ բառ. (Գրչ. գէորգ.։)

Շաղաշարեցաւ հիւսուածովք կարգաց ոսկր առ ոսկր։ Ոսկերբքաղաշարեալք քաջապնդուան. (Ճ. ՟Ժ.։)

կր.

Մերթ կր. որպէս Զուգաւորիլ ըստ մարմնոյ. գիտել զմիմեանս. խառնակիլ.

Զեւս (դիոս) նմանեալ ամփիդրիոնի՝ շաղաշարի ընդ աղկմիոնեայ, եւ ծնանծ ի նմանէ զհերակլէս։ Կամեցաւ շաղաշարել ընդ նմա. (Նոննոս.։)

Որ ցանկութեամբ հայեցաւ ի կին, իսկոյն մտօքն շաղաշարեցաւ ընդ նմա. (Երզն. մտթ.։)