ՇԱՂԱՒԱՐ եւ ՇԱՂԱՒԱՐԻԼ. Անյայտ բառք ի նշանակել զմտացածին մասունս վերին եթերաց, եւ զշարժունս նոցա.

Յարակայ կամարք արեգականդ, ուր օդն թանձրամած. ջիք, շաղաւարն։ Եւ հողմք յարակայացուցանեն զջերմակ շաղաւարսն։ Ընթացք լուսին որպէս մարհեղ քարշելով շաղաւարի։ վերաձգին (թռիչք) որպէս փայլակն, զոր անուոք յողդողդք աստեղաձիգք կոչեն, եւ ոչ աստեղօք վաղս առնուն, այլ այս տեսակ այսպէս շաղաւարի. (Պիտառ.։)