s.

meteoric stone, meterolite;
cf. Երկնաքար;
cf. Օդաքար.

s.

Քար պատուական որ կարծի անկեալ զոյգ ընդ շանթի.

Ասեն ոմանք զշանթեքարն որոտմամբ հանդերձ անկեալ՝ նման կրիայի գլխոյ. (Շիր ըմտ Լեհ.։)