s.

Որպէս Սարակինոս (ըստ հնչման ի դար կիլիկեցւոց).

Մեք ի շառաժինոսացն՝ որ են տաճիկք, եմք զատեալ եւ որոշեալ. (Ստեփ. սիւն. ուռպել. առ պտր. անտիոք.։)