ն.

ՇԱՐԱԿԱՊԵԼ. συνδέω colligo, coapto. Շաղկապել. յարել. զօդել.

Զառ ի նոցանէ ասացեալն զաղօտաբար հնչումն (սուրբ բուրբ սուրբ՝) առեալ մարդկան՝ շարակապեցին ընդ աստուծոյ հզօրի եւ անմահի. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Ոչ ի մեղացն սակս ընդ բնութեանս այսոքիկ շարակապեալ եղեն. (Խոսրովիկ.։)