va.

to hasten, to press, to urge, to hurry, to precipitate.

ՇՏԱՊԵՄ ՇՏԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. պ. շիթապանիտէն. Ստիպել. փութացուցանել. հարկեցուցանել. նեղել. վտանգել. ահաբեկ առնել. ի վարանս արկանել.

Յոյժ շտապէ զիս երկունք աղիտից. (Պիտ.։)

Յաղթեաց ծածուկ բռնութիւնն, որ շտապէր զնոսա. (Եփր. թագ.։)

Բազում հարուածս հասուցանէր ի վերայ զօրացն արքունի եւ այնպէս նեղեալ շտապէր, եւ այլն. (Եղիշ. ՟Ը։)

Ահ եւ երկիւղ շտապէ զգործն. (Ոսկ. ես.։)

Զարհուրեցոյց տեսիլն զմարդարէն, շտապեաց ահն. (անդ. յն. բազում ահ արկ։)

Որ զայն շտապեցուցանէ գործել. (Շ. յկ. ՟Ի՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես շտապեցուցանեմ
դու շտապեցուցանես
նա շտապեցուցանէ
մեք շտապեցուցանեմք
դուք շտապեցուցանէք
նոքա շտապեցուցանեն
Imparfait
ես շտապեցուցանեի
դու շտապեցուցանեիր
նա շտապեցուցանէր
մեք շտապեցուցանեաք
դուք շտապեցուցանեիք
նոքա շտապեցուցանեին
Aoriste
ես շտապեցուցի
դու շտապեցուցեր
նա շտապեցոյց
մեք շտապեցուցաք
դուք շտապեցուցէք
նոքա շտապեցուցին
Subjonctif
Présent
ես շտապեցուցանիցեմ
դու շտապեցուցանիցես
նա շտապեցուցանիցէ
մեք շտապեցուցանիցեմք
դուք շտապեցուցանիցէք
նոքա շտապեցուցանիցեն
Aoriste
ես շտապեցուցից
դու շտապեցուսցես
նա շտապեցուսցէ
մեք շտապեցուսցուք
դուք շտապեցուսցջիք
նոքա շտապեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ շտապեցուցաներ
դուք մի՛ շտապեցուցանէք
Impératif
դու շտապեցո՛
դուք շտապեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու շտապեցուցանիջիր
դուք շտապեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու շտապեցուսջի՛ր
դուք շտապեցուսջի՛ք