ն.

περίστημι circumdo, cingo. Շուրջ պատելով կայացուցանել՝ ամրացուցանել.

Լերինք սիոնի՝ կողմանք հիւսիսոյ. աստուած լերինս ամրութեան պատեալ՝ շրջակայէ զսիոն, զի ի սառնամանեաց հիւսիսոյ, այս ինքն ի փորձութեանց պահեսցէ զնա. (Եպիփ. սղ.։)