Հոսեալ յամենայն կողմանց. եւ Պատեալ ջրով՝ որ հոսի շուրջանակի.

Համանգամայն ամենայն (աշխարհ) մի կղզի է՝ անդլանդական անուանեալ ծովն շրջահոսեալ։ Են բազումք եւ այլք (կղզիք) մեծագոյնք՝ ծովօք շրջահոսեալք։ Զեգիպտոս առ ի յելիցն նեղոսի շրջահոսեալ՝ ոմանք ի յասիա, եւ ոմանք ի լիբիա շարադասեն. (Արիստ. աշխ.։)