s.

ՇՐՋԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄՆ. Շրջանակելի գոլն. շրջանակիլն.

Զգունդսն յաղագս թեթեւութեան ձեւոյ. իսկ զստեղէն գինդսն վասն շրջանակութեան. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Անիւ ծննդեան զկենաց մերոց անուապէս շրջանակումն անուանէ. (Շ. յկ. ՟Խ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շրջանակութիւն շրջանակութիւնք
accusatif շրջանակութիւն շրջանակութիւնս
génitif շրջանակութեան շրջանակութեանց
locatif շրջանակութեան շրջանակութիւնս
datif շրջանակութեան շրջանակութեանց
ablatif շրջանակութենէ շրջանակութեանց
instrumental շրջանակութեամբ շրջանակութեամբք