adj.

lamentable, deplorable, plaintive;
tragical;

adv.

lamentably, plaintively.

adj. adv.

Լցեալ ողբովք. սգալից. արտօսրալից. ցաւագին. լալագին.

Ողբալից ուրախութեամբ անկեալ յոտս նոցա աղաչէին. (Եղիշ. ՟Ը։)

Բազում բանից, եւ ողբալից աւազանաց պէտք են, որ զայսոսիկ առնեն. (Նար. երգ.։)

Զարհուրեալք ողբալից պատասխանի տացեն թշուառացեալքն, եւ ասասցեն, տէ՛ր ե՞րբ տեսաք զքեզ յայսպիսի աղէտս. (Զքր. կթ.։)