adj.

immersed or submerged;

s.

diver.

adj. s.

Ողողեալն ի խորս ջրոց. լողակ. զօղակ.

Յաւէտ սխալեալ անկայ իբրեւ զողողակ մթային ոչ ընդելական՝ ի հաղբս մահու անզգայապէս. (Նար. ՟Ծ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ողողական

Ողողականն

Voir tout